Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

pirania
19:09
Reposted fromgruetze gruetze viainaya inaya
pirania
19:08
2099 d57d
Reposted fromtichga tichga viatomczan tomczan
pirania
19:07
2692 afe7
Reposted fromsuchegnaty suchegnaty viatsylvvia tsylvvia
pirania
19:07
3844 8a2e
Reposted fromtfu tfu
pirania
19:06
Zadzwoniłeś do mnie parę dni temu i powtarzałeś "jestem wrak"! I mówiłeś, że nic nie napiszesz
I wołałeś "Nie licz na mnie".
Marek, posłuchaj mnie uważnie.
Tu nie chodzi o to, żebym ja na Ciebie liczyła. Chodzi o to, żebyś Ty na mnie liczył. Żebyś wiedział, żebyś zawsze wiedział, że masz na świecie człowieka, do którego w każdy dzień, w każdym stanie i o każdej godzinie możesz przyjść...
— Osiecka do Hłaski
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viazapachsiana zapachsiana
pirania
19:05
2796 e077 500
Reposted frommieczuu mieczuu viatfu tfu
pirania
19:05
4947 631f
Reposted fromgrzegorzvii grzegorzvii viatfu tfu
pirania
19:05
4842 30cc 500
Reposted fromkaiee kaiee viatfu tfu
pirania
19:04
Reposted frommayamar mayamar viatfu tfu
pirania
19:04
8384 bf40 500
Reposted fromkatsiu katsiu viatfu tfu
pirania
19:04
pirania
19:02
0431 8fbe
Reposted fromzciach zciach viatfu tfu
pirania
19:02
7991 eac2 500
Reposted fromwronia wronia viazapachsiana zapachsiana
19:01
4818 8cb3
Reposted fromsunlight sunlight viazapachsiana zapachsiana
pirania
19:01
pirania
19:01
4818 2b0d
Reposted fromkaiee kaiee viaqbshtall qbshtall
pirania
19:00
0633 88ed 500
Reposted fromangry-mushroom angry-mushroom viaqbshtall qbshtall
pirania
19:00
6211 b1db 500
Reposted fromtfu tfu
pirania
19:00
pirania
18:59
6391 ef20 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaTARDIS TARDIS
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl